ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่
เรื่อง
กันยายน 2559
20 ก.ย.59
8 ก.ย.59
6 ก.ย.59
5 ก.ย. 59
สิงหาคม 2559
25 ส.ค.59
10 ส.ค.59
2 ส.ค.59
กรกฎาคม 2559
22 ก.ค.59
15 ก.ค.59
12 ก.ค.59
11 ก.ค.59
มิถุนายน 2559
27 มิ.ย.59
24 มิ.ย.59
22 มิ.ย.59
6 มิ.ย.59
พฤษภาคม 2559
24 พ.ค.59
24 พ.ค.59
3 พ.ค.59
เมษายน 2559
12 เม.ย.59
มีนาคม 2559
16 ม๊.ค.59
15 มี.ค.59
7 มี.ค.59
กุมภาพันธ์ 2559
26 ก.พ.59
15 ก.พ.59
15 ก.พ.59
12 ก.พ.59
มกราคม 2559
29 ม.ค.59
28 ม.ค.59
18 ม.ค.59
14 ม.ค.59
8 ม.ค. 59
ธันวาคม 2558
29 ธ.ค.58
24 ธ.ค.58
22 ธ.ค.58
10 ธ.ค.58
9 ธ.ค.58
4 ธ.ค.58
พฤศจิกายน 2558
26 พ.ย.58
11 พ.ย.58
ตุลาคม 2558
30 ต.ค.58
28 ต.ค.58
21 ต.ค.58
16 ต.ค.58
15 ต.ค. 58
สรุปผลการสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
- ประเด็นการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
- การดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
12 ต.ค. 58
8 ต.ค.58
1 ต.ค.58
กันยายน 2558
28 ก.ย.58
สรุปผลการสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รอบที่ 2
- ประเด็นการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
- การดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
22 ก.ย.58
22 ก.ย. 58
8 ก.ย.58
สิงหาคม 2558
17 ส.ค.58
17 ส.ค.58
กรกฎาคม 2558
27 ก.ค.58
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Inspection)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
- แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- แจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ
23 ก.ค.58
6 ก.ค.58
มิถุนายน 2558
26 มิ.ย.58
11 มิ.ย.58
พฤษภาคม 2558
25 พ.ค.58
12 พ.ค.58
เมษายน 2558
23 เม.ย.58
23 เม.ย.58
2 เม.ย.58
มีนาคม 2558
23 มี.ค.58
20 มี.ค.58

สรุปผลการสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รอบที่ 1
- ประเด็นการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
- การดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

6 มี.ค.58
3 มี.ค.58
กุมภาพันธ์ 2558
24 ก.พ.58
23 ก.พ.58
19 ก.พ.58
18 ก.พ.58
9 ก.พ.58
มกราคม 2558
31 ม.ค.58
23 ม.ค.58
23 ม.ค.58
12 ม.ค.58
12 ม.ค.58
12 ม.ค.58
ธันวาคม 2557
12 ธ.ค.57
4 ธ.ค.57
2 ธ.ค.57
พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย.57
27 พ.ย.57
19 พ.ย.57
11 พ.ย.57
7 พ.ย.57
ตุลาคม 2557
24 ต.ค.57
24 ต.ค.57
7 ต.ค.57
กันยายน 2557
17 ก.ย.57
9 ก.ย.57
3 ก.ย.57
สิงหาคม 2557
27 ส.ค.57
27 ส.ค.57
19 ส.ค.57
18 ส.ค.57
8 ส.ค.57
8 ส.ค.57
กรกฎาคม 2557
23 ก.ค.57
1 ก.ค.57
มิถุนายน 2557
20 มิ.ย.57
12 มิ.ย.57
พฤษภาคม 2557
1 พ.ค.57
มีนาคม 2557
31 ม๊.ค.57
13 มี.ค.57
6 มี.ค.57
5 มี.ค.57
กุมภาพันธ์ 2557
1 ก.พ.57
มกราคม 2557
31 ม.ค.57
24 ม.ค.57
22 ม.ค.57
ธันวาคม 2556
24 ธ.ค.56
16 ธ.ค.56
พฤศจิกายน 2556
19 พ.ย.56
6 พ.ย.56
6 พ.ย.56
ตุลาคม 2556
11 ต.ค.56
10 ต.ค.56
กันยายน 2556
23 ก.ย.56
20 ก.ย.56
12 ก.ย. 56
11 ก.ย. 56
สิงหาคม 2556
15 ส.ค.56
1 ส.ค.56
กรกฎาคม 2556
30 ก.ค.56
12 ก.ค.56
17 ก.ค.56
10 ก.ค.56
8 ก.ค.56
มิถุนายน 2556
11 มิ.ย. 56
พฤษภาคม 2556
27 พ.ค.56
21 พ.ค.56
14 พ.ค.56
8 พ.ค.56
5 พ.ค.56
เมษายน 2556
9 เม.ย.56
มีนาคม 2556
11 มี.ค.56
5 มี.ค.56
5 มี.ค.56
กุมภาพันธ์ 2556
22 ก.พ.56
21 ก.พ.56
9 ก.พ.56
8 ก.พ.56
มกราคม 2556
18 ม.ค.56
11 ม.ค.56
8 ม.ค.56

รายงานผลการใช้อำนาจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  ไฟล์แนบ    

4 ม.ค.56
4 ม.ค.56
ธันวาคม 2555
6 ธ.ค. 55
3 ธ.ค. 55
พฤศจิกายน 2555
20 พ.ย. 55
20 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55
ตุลาคม 2555
29 ต.ค. 55
29 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
8 ต.ค. 55
4 ต.ค. 55
กันยายน 2555
12 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
สิงหาคม 2555
15 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
14 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
การติดตามประเมินผลการดำเินินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 55
สรุปผลการประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และสถานที่ราชการอื่นๆ 
9 ส.ค. 55
8 ส.ค. 55
กรกฎาคม 2555
31 ก.ค. 55
31 ก.ค. 55
10 ก.ค. 55
9 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
มิถุนายน 2555
22 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
12 มิ.ย. 55
12 มิ.ย. 55
1 มิ.ย. 55
ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1 มิ.ย. 55
พฤษภาคม 2555
15 พ.ค. 55
11 พ.ค. 55
10 พ.ค. 55
8 พ.ค. 55
เมษายน 2555
27 เม.ย. 55
24 เม.ย. 55
23 เม.ย. 55
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (รอบที่ 1 Project Review และรอบที่ 2 Progress Review)
12 เม.ย. 55
10 เม.ย. 55
มีนาคม 2555
29 มี.ค. 55
ร่างแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
22 มี.ค. 55
16 มี.ค. 55
16 มี.ค. 55
8 มี.ค. 55
8 มี.ค. 55
กุมภาพันธ์ 2555
28 ก.พ. 55
23 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
8 ก.พ. 55
8 ก.พ. 55
มกราคม 2555
29 ม.ค. 55
28 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
4 ม.ค. 55
4 ม.ค. 55
ธันวาคม 2554
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
10 ธ.ค. 54
8 ธ.ค. 54
6 ธ.ค. 54
6 ธ.ค. 54
2 ธ.ค. 54
รายชื่อ 1 จังหวัด : 1 เขตกรุงเทพมหานคร + 3 จังหวัด
ตุลาคม 2554
12 ต.ค. 54
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
12 ต.ค. 54
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน และบริการงานเขตน้ำท่วมขัง และภารกิจการอพยพการช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ
กันยายน 2554
28 ก.ย. 54
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ของ คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว
- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
14 ก.ย. 54
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2)
(ขอให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดรายงานภายในวันที่ 28 ก.ย. 54)
14 ก.ย. 54
รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจติดตามพื้นที่ประสบอุทกภัย ฯ ตามคำสั่ง คอส. ที่ 1/2554
14 ก.ย. 54
คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับดูแลการจัดทำข้อมูล ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย และดินโคลนถล่ม และคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตามพื้นที่ และเร่งรัด การจัดทำข้อมูล ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
13 ก.ย. 54
เร่งรัดดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ 34 จังหวัด
13 ก.ย. 54
กรอบข้อมูลครัวเรือนที่ที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือน 5,000 บาท
13 ก.ย. 54
บัญชีมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัด
13 ก.ย. 54
คำสั่ง :  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัด
13 ก.ย. 54
คณะทำงานตรวจติดตามข้อมูลผู้ประสบภัย
สิงหาคม 2554
24 ส.ค. 54
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการเป็นการเฉพาะราย
24 ส.ค. 54
การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบที่ 2
5 ส.ค. 54
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย รอบที่ 3 (Monitoring /Evaluation)
มิถุนายน 2554
27 มิ.ย. 54
รายงานการตรวจแบบบูรณาการ ฯ 54 รอบที่ 1 (SeAR)
16 มิ.ย. 54
สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ระบบการตรวจ ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Inspection) และการบรรยายทางวิชาการ เกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
15 มิ.ย. 54
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด
6 มิ.ย. 54
การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม 2554
31 พ.ค. 54
กำหนดการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14, 18
25 พ.ค. 54
เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบ การตรวจราชการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
(E - Inspection) และการบรรยาย ทางวิชาการ เกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
11 พ.ค. 54
รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4 พ.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบการตรวจราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Inspection) และการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ การดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เมษายน 2554
18 เม.ย. 54
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (สำหรับผช.ผต.มท.)
18 เม.ย. 54
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์
8 เม.ย. 54
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1 เม.ย. 54
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มีนาคม 2554
22 มี.ค. 54
การลงนามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2554
20 มี.ค. 54
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554