การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕  รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
2. ขั้นตอนการตรวจแบบบูรณการฯ แบบรายงานต่างๆ
3. แบบติดตามและประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
4. แบบสรุปผลการดำเินินงานโครงการ
5. แบบที่ปรึกษาภาคประชาชนและภาคประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ