› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)
หนังสือที่ มท. 0205.1/ว2919 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หนังสือที่ มท. 0205.1/ว2918 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือที่ มท. 0205.1/ว2920 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com