› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการตรวจราชการ

ปี 2555       

ปี 2556   

ปี 2557   

ปี 2558   

ปี 2559   

ปี 2560   

ปี 2561   

ปี 2562   

ปี 2563   

ปี 2564   

ปี 2565   

ปี 2566   

ปี 2567   

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com