› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                  วิสัยทัศน์
        
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
          1.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และติดตามประเมินผลการพัฒนางานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
          2. อำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
          3. ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารราชการทั่วไปของจังหวัด
เป้าประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
           2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com