› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังความรู้สำนักตรวจราชการฯ

KM สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

KM สตร.
 • คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58
 • การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 • โครงการการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area-Based Collaborative Research) ของกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศผลคะแนน แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการตรวจราชการ การเขียนรายงานการ
  ตรวจราชการ และข้อเสนอแนะการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
 • การประยุกต์ Value Chain ในการวิเคราะห์โครงการ
 • รูปแบบรายงานรอบที่ 2 AIR
 • รูปแบบรายงานรอบ1 SAR
 • แบบ PPR2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • แบบ PPR1การประเมินความเสี่ยงโครงการปี54
 • templateวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การจัดทำและเขียนรายงานผลการตรวจราชการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
 • คู่มือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • โครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้าผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
  การตรวจราชการ
 • แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่
 • การเพิ่มความรู้และทักษะด้านการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
KM กรมการพัฒนาชุมชน
 • นโยบายการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ประจำปี 2553 ผอ.สมชาย วิทย์ดำรงค์
 • แนวทางการดำเนินงานแผนชุมชนปี 53 ดร.ไพศาล สุขปัญญา
 • แผนชุมชนบ้านเวียงตั้ง จ.แพร่
 • หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงต้นแบบ: ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาชนบทไทยในทศวรรษหน้า
KM กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • คู่มือการปฎิบัติงาน การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • Work Flow คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
 • การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญและการออกแบบที่สร้างคุณค่ากระบวนงาน
 • ข้อกำหนดที่สำคัญและการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนงาน อปพร.
 • คู่มือจัดทำมาตรฐานและการปรับปรุงการบริการกระบวนงานเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com