› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโทร 0-2222-5850 มท. 50459

ภารกิจหน้าที่  โดยสังเขป

- ศึกษาข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายประเด็นสำคัญแผนงานโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการตรวจราชการ
- จัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงประสานและร่วมจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯจำนวน 19 กระทรวง และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้นโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
- ประสานและจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท.
- ร่วมและติดตามการออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท.
- จัดทำข้อเสนอแนะและผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. และรายงานผู้บังคับบัญชา
- จัดทำคู่มือการตรวจราชการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com