หนังสือ/คู่มือ/ผลการดำเนินงาน


รางวัลที่ได้รับ

คู่มือ/เอกสาร/หนังสือต่างๆ

ผลการดำเนินงานของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) - โครงการระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญ
 • สรุปผลการตรวจราชการรของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) - การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คู่มือการตรวจราชการเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • คู่มือการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
 • คู่มือการตรวจราชการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
 • คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ SMILE 1567 DATA CENTER
 • รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
  เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม ปีงบประมาณ 2556
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
 • การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวง
  มหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
 • รายงานภาพรวม โครงการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • เอกสาร/หนังสือ ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบตรวจราชการด้วยระบบ
  อิเล็คทรอนิกส์ (E-Inspsction) และการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการ
  เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการและการประเมินผล
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
 • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของผู้ตรวจราชการ (ฉบับเผยแพร่ประชาชน)
 • รายงานภาพรวมระดับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจกรมหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • สรุปผลการดำำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 • คู่มือ การดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
 • โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ)
 • โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 

 

 › สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com