› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

เลขที่
ลงวันที่
เรื่อง
ปี 2567
6/2567
5 มิ.ย..67
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
1133/2567
3 เม.ย..67
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
1019/2567
26 มี.ค.67
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
690/2567
28 ก.พ.67
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3/2567
7 ก.พ. 67
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
2/2567
11 ม.ค. 67
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
65/2567
5 ม.ค. 67
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผิดชอบเขตตรวจราชการ
ปี 2566
3973/2566
22 ธ.ค.66
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
8/2566
2 มิ.ย. 66
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
6/2566
25 เม.ย. 66
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
88/2566
11 ม.ค. 66
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3242/2565
15 ธ.ค. 65 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
3148/2565
7 ธ.ค. 65
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
 
ปี 2565
08-2565
4 ต.ค.65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
07-2565
26 ส.ค. 65
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
06-2565
9 ส.ค. 65
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
05-2565
19 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
04-2565
6 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
03-2565
10 มี.ค. 65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
02-2565
9 ก.พ. 65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
01-2565
13 ม.ค. 65
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
64-2565
10 ม.ค. 65
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
63-2565
10 ม.ค. 65
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้รักษาการในตำแหน่ง
03-2564
5 ต.ค. 64
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
2378/2564
4 ต.ค. 64
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ปี 2564
1359/2564
4 มิ.ย. 64
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
1358/2564
4 มิ.ย. 64
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้รักษาการในตำแหน่ง
0205.1/ว694
4 ก.พ. 64
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
24/2564
5 ม.ค. 64
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี 2563
05/2563
7 ธ.ค. 63
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
04/2563
4 พ.ย. 63
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
2682/2563
30 ต.ค. 63
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติที่เป็นผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานศูนย์การประสานงานการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย เป็นกรณีพิเศษ
03/2563
27 ต.ค. 63
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชกา
2536/2563
14 ต.ค. 63
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
2535/2563
14 ต.ค. 63
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
2454/2563
6 ต.ค. 63
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
2/2563
13 เม.ย. 63
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
1/2563
17 ม.ค. 63
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
58/2563
13 ม.ค. 63
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี 2562
05/2562
6 พ.ย. 62
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
2330/2562
6 พ.ย. 62
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
2329/2562
6 พ.ย. 62
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
04/2562
9 ต.ค. 62
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
2114/2562
7 ต.ค. 62
2113/2562
7 ต.ค. 62
386/2562
20 ก.พ. 62
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี 2561
293/2561
14 ก.พ. 61
ปี 2560
80/2560
24 ม.ค. 62
ปี 2559
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
ปี 2558
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
678/2558
26 ส.ค.58
02/2558
23 เม.ย.58
01/2558
26 ก.พ.58
119/2558
20 ก.พ.58
118/2558
20 ก.พ.58
110/2558
18 ก.พ.58
นร.256/2557
29 ธ.ค.57
ปี 2557
05/2557
7 พ.ย.57
654/2557
655/2557
3 พ.ย.57
605/2557
20 ต.ค.57
592/2557
15 ต.ค.57
นร.0110/
ว535
24 มิ.ย.57
357/2557
358/2557
4 ก.ค.57
03/2557
17 มิ.ย.57
311/2557
312/2557
12 มิ.ย.57
309/2557
12 มิ.ย.57
214/2557
28 มี.ค.57
ปี 2556
11/2556
8 พ.ย.56
10/2556
9 ต.ค.56
651/2556
652/2556
7 ต.ค.56
360/2556
2 พ.ค.56
359/2556
1 พ.ค.56
9/2556
29 เม.ย.56
281/2556
1 เม.ย.56
174/2556
14 ก.พ.56
109/2556
4 ก.พ. 56
ปี 2555
726/2555
6 ธ.ค.55
722/2555
6 ธ.ค.55
738/2555
17 ธ.ค. 55
8/2555
11 ธ.ค.55
6/2555
29 ต.ค.55
620/2555
19 ต.ค.55
603/2555
8 ต.ค.55
5/2555
30 พ.ค.55
315/2555
15 พ.ค.55
1/2555
9 ม.ค.55
112/2555
21 ก.พ. 55
98/2555
10 ก.พ. 55
1/2555
10 ม.ค.55
1/2555 2/2555
4 ม.ค.55
ปี 2554
658/2554 657/2554
8 ธ.ค. 54
20/2554
2 ธ.ค. 54
495/2554
12 ต.ค. 54
494/2554
12 ต.ค. 54
423/2554
8 ก.ย. 54
12/2554
10 ม.ค. 54
1/2554
9 ก.ย. 54
ปี 2553
594/2553
29 ธ.ค. 53
451/2553
15 ต.ค. 53
100/2553
15 ต.ค. 53
98/2553
12 ก.ค. 53
95/2553
8 มิ.ย. 53
279/2553
5 ก.ค. 53
ปี 2552
504/2552
20 พ.ย. 52
415/2552
6 ต.ค. 52
410/2552
6 ต.ค. 52
102/2552
23 มี.ค. 52
101/2552
23 มี.ค. 52
54/2552
10 ก.พ. 52
1/2552
26 ก.พ. 52
ปี 2551
591/2551
18 ธ.ค. 51
490/2551
24 ต.ค. 51
489/2551
24 ต.ค. 51
ปี 2550
408/2550
8 ต.ค.50

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com