› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ปี 2555             

ปี 2556    

ปี 2557    

ปี 2558    

ปี 2559    

ปี 2560    

ปี 2561    

ปี 2562    

ปี 2563    

ปี 2564    

ปี 2565    

ปี 2566    

ปี 2567  

   

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com