ทำเนียบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1
นายวนิช พรพิบูลย์
29 ต.ค. 34 - 30 ก.ย. 35
2
นายเอนก โรจนพิบูลย์
1 ต.ค. 35 - 30 ก.ย. 36
3
นายศักดา ลาภเจริญ
4 ต.ค. 36 - 30 ก.ย. 37
4
นายปรีดี ตันติพงศ์
3 ต.ค. 37 - 30 ก.ย. 39
5
นายสุชาติ ธรรมมงคล
7 ต.ค. 39 - 30 ก.ย. 42
6
นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์
1 ต.ค. 42 - 30 ก.ย. 43
7
นายสุรพล กาญจนะจิตรา
1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 45
8
นายมานิต ศิลปอาชา
1 ต.ค. 45 - 27 ต.ค. 45
9
นายวีระ เสรีรัตน์
28 ต.ค. 45 - 4 มิ.ย. 46
10
นายนิรัช วัจนะภูม
10 มิ.ย. 46 - 30 ก.ย. 46
11
นายธีระบูลย์ โพบุคดี
1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47
12
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
1 ต.ค. 47 - 30 ก.ย. 48
13
นายสุรพล กาญจนะจิตรา
1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 50
14
นายเสนอ จันทรา
1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51
15
นายจาดุร อภิชาตบุตร
20 ต.ค. 51 - 18 ส.ค. 54
16
นายประชา เตรัตน์
19 ส.ค.54 - 7 ธ.ค.54
17
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
28 พ.ค.54 - 27 เม.ย.55
18
นายมงคล สุระสัจจะ
15 พ.ค.55 - 30 ก.ย.55
19
นายประชา เตรัตน์
8 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56
20
นายภาณุ อุทัยรัตน์
1 ต.ค.56 - 27 มิ.ย.57
21
นายวิญญู ทองสกุล
7 ก.ค.57 - 30 ก.ย. 57
22
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
1 ต.ค.57 - 27 ม.ค.58
23
นายระพี ผ่องบุพกิจ
2 ก.พ. 58 - 9 มิ.ย.59
24
นายวินัย บัวประดิษฐ์
10 มิ.ย.59 - 30 ก.ย.59
25
นายระพี ผ่องบุพกิจ
1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.61
26
นายสนิท ขาวสอาด
1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62
27
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
28
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
29
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
30
นายปรีชา เดชพันธุ์
7 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
31
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
5 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
32
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
26 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

 

 

 › สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com