› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน

1.ยื่นเรื่อง 
             ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง Internet ทางไปรษณีย์ 
ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานที่รับและส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
             2.1 หน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
            2.2 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราว ร้องทุกข์ สป. รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านทาง Internet ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วย ตนเอง หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราว ร้องทุกข์ สป.ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แล้วจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา 
4.การสั่งการ
           4.1ปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้กรุงเทพมหานคร/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหน่วยงานอื่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟัง ข้อเท็จจริงตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนว ทางแก้ไข ประกอบด้วย
ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง 
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
          5.1กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ จังหวัดและหน่วยงานอื่นดำเนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
          5.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ/สอบสวนและสดับ ตรับฟังข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
          5.3 คณะกรรมการฯ ไปสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขเมื่อมีการแจ้งให้กรุงเทพ
มหานครหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพ้นระยะ
เวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้รายงานผล ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ สป. จะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้ 
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน 
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑ 
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒ 
6. การรายงาน/สรุปผล 
               เมื่อกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหน่วยงานอื่น 
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลมายังกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) ดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำเรียน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่รับผิดชอบทราบและพิจารณาสั่งการ หรือยุติเรื่อง กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย จะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบส่วนเรื่องที่ยุติแล้วจะแจ้งให้หน่วยงาน
ที่ส่งเรื่องมาให้กระทรวงมหาดไทยและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป 
7. ระบบ E-Inspection 
              บันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละเขต ตรวจราชการ
ลงในระบบ E-Inspection ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูล ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2222-1812 Hotline : 50450 Email Address : moi0205.2@hotmail.com