› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโทร. 0-2221-1126   มท. 50457

ภารกิจหน้าที่ โดยสังเขป

- อำนวยการและประสานการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง มท.
- จัดทำข้อเสนอแนะและผลการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง มท.
- ประสานการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท.
- ประสาน บูรณาการ และพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการตรวจราชการของ มท.
- ศึกษา และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการของ มท.
- วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจราชการของ มท.
- จัดทำสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
- จัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการ
- งานมูลนิธิลูกเสือชาวบ้าน
- งานคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com