๑. นายภาณุ   อุทัยรัตน์
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
  และส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  เขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 


 

๒. นายวิญญู  ทองสกุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (คนที่๑)

 เขตตรวจราชการที่ ๖
  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗
   ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

 

๓. สมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕
  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

  

 


๔. นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐
  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

๕. นายสามารถ  ลอยฟ้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑
  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖
  น่าน พะเยา เชียงราย แพร

 


๖. นายเสริม  ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(คนที่๒)

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
  

๗. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓
  
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (ชั่วคราว)
  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์


  


๘. นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔
  กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

๙. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕
   ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘
  กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี


๑๐. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

    รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ (ชั่วคราว)
ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี