๑. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
     รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ

รับผิดชชอบเขตตรวจราชการชั่วคราว ดังนี้

๑) รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๒) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

๓) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี

๔) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

๕) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

  

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑
  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖
  น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายทวี สุวรรณ
                                       ๒. นายสุรชัย  พินธุทอง
                                          ๓. นางภัทรระพี  แสงหิรัญ


                                      
                            

 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒
  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายภูมิวัชร  อุดมทรัพย์
                               ๒. นายกิตติพงษ์  กิติคุณ


 

 

๔. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔
  กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐
  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายภูษิต  น้อยโสภากุล
                                      ๒. นายอรรถพล  อุดมกิจโอฬาร

 

  

๕. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓
  ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายบุญส่ง  ไชยมณ
                                 ๒. นายวีระ ด่านประดิษฐ์

   


 

๖. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘
  กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางศุภเยาว์  นาคเงินทอง
                                   ๒. นายสิทธิชน  เกียรติสุขเกษม
                       ๓. นายโชดก  ทองหาร

 

๗. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘
สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส
    

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายวรุฒ ราชพิตร  ๘. นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายณัฐพล  ธานีรัตน์