ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง
2. นายวีรกุล หวังวีระ

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

 
 

2. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางภัทรระพี แสงหิรัญ

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50289

 
 

3. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายธนพัชร เณรพลาย

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

 
 
     

4. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวัชระ งามทองเหลือ
2. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     

5. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

 
 

6.นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 

7. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

 
 

8. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายทวี สุวรรณ

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

     
9. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายอานัส ยุนุ๊

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275

 
 
     
-ว่าง-


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางอรญา เพชรกรรพุม
2. นายอรรถพล อุดมกิจโอฬาร

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

     
-ว่าง-


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวีระ แสงจันทร์
2.นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง

โทรศัพท์ 0-2225-7289 มท. 50281