ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวสุดารัตน์ ไม่ซบเซา
2. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์
3. นางละมัย โพธิ์สูง
4. นายพิเชษฐ์ ศรีมารุต
5. นางสาวจีรณา ก่อเกียรติ

โทรศัพท์ 0 2225 7288 มท. 50277

 

     
2. นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
1. นางสาวปัทมา นฤภัย
2. นางสาวรัญชนก กาวกระโทก
3. นายอนุพงศ์ พานารัตน์

โทรศัพท์ 0 2225 7289 มท. 50281

 

     
3. นางสาวปาณี นาคะนาท
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางณหฤทัย หอมชื่น
2. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ

โทรศัพท์ 0 2225 7286 มท. 50279

 

 

     
4. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม
2. นายเกรียงศักดิ์ รื่นนุสาร

โทรศัพท์ 0 2225 7283 มท.50287

 

     
5. นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น
3. นายชิดพงศ์ ลัคนทิน

โทรศัพท์ 0 2222 1368 มท. 50275

 

     
6. นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพีระพลธ์ สำเภา
2. นายกฤษฏา ไฝขาว
3. นายปิยณัฐ ตรงศิริ

โทรศัพท์ 0 2225 7285 มท. 50273

 

 

     
7. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายอำนาจ พัวตะนะ
2. นางสาวภรณี เจริญวิวัฒน์วงศ์
3. นางสาวปรัธยาน์ ดำศรี

โทรศัพท์ 0 2225 7282 มท. 50289

 

     
8. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว
2. นางสาวธิตินันท์ สุรินา
3. นายศุภศินก์ วรรณวงศ์กา

โทรศัพท์ 0 2224 8220 มท. 50293

 

     
9. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสารเมธ สีทองสุรภณา
2. นายภานุพงษ์ แย้มนาม
3. นางสาวธิติมา ทองสุกใส

โทรศัพท์ 0 2225 7287 มท. 50283

 

     
10. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายนฤเบศ ปลอดวงศ์
2.
นางสาวฤทัย เช้าชื่น

โทรศัพท์ 0 2225 7289 มท. 50291

 

     
11. นายธวัชชัย ศรีทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล
2. นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ

โทรศัพท์ 0 2225 7281 มท. 50285

 

     
12. นายพิจิตร บุญทัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายฐากร รุ่งเรือง
2. นายธีรพจน์ พลเมือง

โทรศัพท์ 0 2225 7284 มท. 50295