ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวนิตยา สินเธาว์
2. นายวีระกุล หวังวีระ

 
 

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายทวี สุวรรณ
2. นางภัทรระพี แสงหิรัญ

 
 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูมิวัชร อุดมทรัพย์
2. นายกิตติพงษ์ กิติคุณ

 
 

๔. นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นางบุษบา เจิมศิริ

 
 

๕. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางอรญา เพชรกรรพุม
2. นายอรรถพล อุดมกิจโอฬาร

 
 

๖. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายบุญส่ง ไชยมณี

 
 

๗. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวีระ ด่านประดิษฐ์
2. นายอิธิพงษ์ ตันศิริ

 
 

๘. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม

 
 

๙. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายวรุตม์ ราชพิตร

 
 

๑๐. นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายณัฐพล ธานีรัตน์

 
 

๑๑. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี

 
 

๑๒. นายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายมนัสชัย โชติแสน