ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวินัย  บัวประดิษฐ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพีระพลธ์ สำเภา
2. นายถนัด ชาญเสนาะ

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

     
2. นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย


รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายวีรกุล หวังวีระ   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1,18

โทรศัพท์ 0-2225-7289 มท. 50281

 
 

3. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางภัทรระพี แสงหิรัญ   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12,15

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50289

 
 

4. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายธนพัชร เณรพลาย   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2
2. นายสมิทธ์ จารุเสวี       รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

 
 
     

5. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวัชระ งามทองเหลือ  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5
2. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     

6. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

 
 

7.นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6,7

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 

8. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

 
 

9. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางอรญา เพชรกรรพุม  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3,13

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

     
10. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายวีระ แสงจันทร์  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8,17

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275