ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวนิตยา สินเธาว์
2. นายวีระกุล หวังวีระ

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท.50277

 
 

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายทวี สุวรรณ
2. นางภัทรระพี แสงหิรัญ

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท.50289

 
 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวสุธาทิพย์ ฤทธิไกรวรกุล (จนท.ประสานงาน)

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท.50285

 
 

๔. นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นางบุษบา เจิมศิริ

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท.50295

 
 

๕. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางอรญา เพชรกรรพุม
2. นายอรรถพล อุดมกิจโอฬาร

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท.50279

 
 

๖. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายบุญส่ง ไชยมณี
2. นายวิมล หอมยิ่ง

โทรศัพท์ 0-2225-7289 มท.50281

 
 

๗. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวีระ ด่านประดิษฐ์
2. นายอิธิพงษ์ ตันศิริ

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท.50272

 
 

๘. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม
3. นายโชดก ทองหาร (เลขาฯ)

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท.50283

 
 

๙. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายวรุตม์ ราชพิตร

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท.50293

 
 

๑๐. นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นางสาววิบูลพรรณ์ เปาอินทร์

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท.50287

 
 

๑๑. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท.50291

 
 

๑๒. นายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์

โทรศัพท์ 0-2221-1368 มท.50275