ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง
2. นายวีรกุล หวังวีระ
โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

 
 

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางภัทรระพี แสงหิรัญ
โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50289

 
 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายธนพัชร เณรพลาย
โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

 
 

๔. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางอรญา เพชรกรรพุม
2. นายอรรถพล อุดมกิจโอฬาร
โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

     

๕. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์
โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     

๖. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ
โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

 
 

๗.นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์
โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 

๘. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม
โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

 
 

๙. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายทวี สุวรรณ
โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

 
 

๑๐. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายวีระ แสงจันทร์
โทรศัพท์ 0-2225-7289 มท. 50281