ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสนิท ขาวสอาด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
2. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์ภัณฑ์
3. นางสาววิลาสินี คำสี

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

     
2. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
1. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม     
2. นางสาวกาญจนา จันดี

โทรศัพท์ 0-2225-7289 มท. 50281

     
3. ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางณหฤทัย หอมชื่น  
2. นายวิทยา สิงหะหล้า 

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275

     
4. นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายภูษิต น้อยโสภากุล

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

     
5. นายปิยะ วงศ์ลือชา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์
2. นางสาววิภาวดี อุตมินทร์

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

     
6. นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี

2. นายชยางกูร บัวเงิน

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท. 50283

 
 
7. นายกมล เชียงวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสาครินทร์ จำปา
2. นายวุฒิพงศ์ ศรีรองคต

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท. 50283

 
 
8. นายสมชาย บำรุงทรัพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล
2. นางสาวภัทธิรา พัชรภัค

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท.50291

 
 
9. นายนิพันธ์ บุญหลวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายณัฐวัชร หมั่นกิจ
2. นายสมบัติ กิติสาร
3. นายสัตยา วรรณวงศ์กา

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

 
 
10. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

     
11. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. ร.ต.ต.หญิง วรรณมาศ อินปิ่น
2. นางสาวฐิตาภรณ์ เย็นผาสุข

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

 

     
12. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพีระพลธ์ สำเภา
2. นายกิตฐิญะพงศ์ จาวะธิยะกุล

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287