๑. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ

 

 

 

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘
สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายทวี สุวรรณ
                                          ๒. นางภัทรระพี  แสงหิรัญ
                                     
                            

 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายภูมิวัชร  อุดมทรัพย์
                               ๒. นายกิตติพงษ์  กิติคุณ

 

๔. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔
  กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐
  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางอรญา  อุดมกิจโอฬาร
                                    ๒. นายอรรถพล  อุดมกิจโอฬาร

 

  

๕. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒
ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายบุญส่ง  ไชยมณ
                                

 

๖. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘
  กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางศุภเยาว์  นาคเงินทอง
                       ๒. นายโชดก  ทองหาร
                                   ๓. นายสิทธิชน  เกียรติสุขเกษม

 

 

๗. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖
  น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายวรุฒ ราชพิตร

  ๘. นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓
  ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายณัฐพล  ธานีรัตน์
                                       

๙. นายยุทธนา วิริยะกิตติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒
  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : พ.จ.ต. พิชัย  วันตา

 

๑๐. นายธานี  ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑
  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางบุษบา เจิมศิริ
                                                    ๒. นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล

 

๑๑. นายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายมนัสชัย โชติแสน

๑๒. นายอำนวย  ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕
ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายวีระ  ด่านประดิษฐ์