ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๒. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๔. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๕. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๖.นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๗. นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๘. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๙. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

 
 

๑๐. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-