๑. นายวิญญู  ทองสกุล
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางสาวนิตยา สินเธาว์
                                ๒. นายจิรศักดิ์ วรรณบวร
         

                       


                                                

 ๒. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ
                               
                             

 

 


  ๓. นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒
ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นางอรญา เพชรกรรพุม

 


                                      
                            

๔. นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑
  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   สระบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖
  น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายทวี สุวรรณ
                                       ๒. นายสุรชัย  พินธุทอง
                                          ๓. นางภัทรระพี  แสงหิรัญ

 


๕. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒
  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายภูมิวัชร  อุดมทรัพย์
                               ๒. นายกิตติพงษ์  กิติคุณ

 

๖. นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔
  กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐
  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายภูษิต  น้อยโสภากุล
                                      ๒. นายอรรถพล  อุดมกิจโอฬาร

                              


๗. นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๓
  ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นายบุญส่ง  ไชยมณ
                                 ๒. นายวีระ ด่านประดิษฐ์

   

๘. นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘
  กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางศุภเยาว์  นาคเงินทอง
                                   ๒. นายสิทธิชน  เกียรติสุขเกษม
                       ๓. นายโชดก  ทองหาร

                                          

๙. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘
สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส
    

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายวรุฒ ราชพิตร

๑๐. นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕
   ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : ๑. นางบุษบา  เจิมศิริ
                                       ๒. นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

                         

 


  ๑๑. นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายณัฐพล  ธานีรัตน์
                                         

 

  

๑๒. นายเกรียงเดช  เข็มทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ : นายมนัสชัย โชติแสน