ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์
2. นายวิวัฒน์ แพ่งโยธา
3. นางสาวกาญจนา จันดี

โทรศัพท์ 0 2225 7289 มท. 50277

     
2. นายนิพันธ์ บุญหลวง
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
1. นายณัฐธวัช หมั่นกิจ
2. พ.อ.อ.ชูเกียรติ กวาวสนั่น
3. นายสัตยา วรรณวงศ์กา

โทรศัพท์ 0 2225 7285 มท. 50273

     
3. นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล
2. ร.ต.ต.หญิง วรรณมาศ อินปิ่น

โทรศัพท์ 0 2225 7281 มท. 50284

     
4. นายสมชาย บำรุงทรัพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล
นายสารเมธ สีทองสุรภณา

โทรศัพท์ 0 225 7284 มท. 50291

     
5. นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์

โทรศัพท์ 0 2225 7286 มท. 50279

     
6. นายภิญโญ ประกอบผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. น.ส.หริณโลจน์ ทรงบัณฑิตย์
2. นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมเอม

โทรศัพท์ 0 2225 7283 มท. 50287

 
 
7. นายทวีป บุตรโพธิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวทัศนีย์ บ่ายคล้อย
2. นายวีร์ เศรษฐพรรค์

โทรศัพท์ 0 2225 7284 มท. 50295

 
 
8. นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ
2. นายภักดีรัฐ อารยะวงศ์
3. นายกันต์ธีร์ แสงกล้า

โทรศัพท์ 0 2221 1368 มท.50275

 
 
9. นายราชิต สุดพุ่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางณหฤทัย หอมชื่น
2. นายนิรันดร์ สุนทรศิริ
3. นายสุปรีชา ฉัตร์วัชรากูล

โทรศัพท์ 0 2225 7282 มท. 50289

 
 
10. นายกฤษณ์ คงเมือง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม
2. นายกิตฐิญะพงศ์ จาวะธิยะกุล

โทรศัพท์ 0 2225 7289 มท. 50281

     
11. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว
2. นายสศม พูนพายัพ

โทรศัพท์ 0 2224 8220 มท. 50293

 

     
12. นายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายพีระพลธ์ สำเภา
2. นายชัยรัตน์ อุดมรัตนศิริชัย
3. นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง

โทรศัพท์ 0 225 7287 มท. 50283