ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายทวี สุวรรณ
2. นางศุภวรรณ บูชาดี
3. นายวีรกุล หวังวีระ

โทรศัพท์ 0-2225-7288 มท. 50277

     
2. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายธนพัชร เณรพลาย   
2. นายสมิทธ์ จารุเสวี       

โทรศัพท์ 0-2225-7281 มท. 50285

     
3. นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายภูษิต น้อยโสภากุล  
2. นายอธิพงษ์ ตันศิริ 

โทรศัพท์ 0-2225-7285 มท. 50272

     
4. นายเดชรัฐ สิมศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-

โทรศัพท์ 0-2225-7286 มท. 50279

     
5. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นางสุนิสา พงษ์ศรี
2. นายวิภู วิมลเศรษฐ

โทรศัพท์ 0-2225-7284 มท. 50295

     
6. สุรพล วานิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ผูกไมตรี  
2. นายสิทธิชน เกียรติสุขเกษม 

โทรศัพท์ 0-2223-2217 มท. 50291

 
 
7. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายวีระ แสงจันทร์
2. นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

 
 
8. นายกาศพล แก้วประพาฬ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายอำนาจ โพธิ์สะอาด
2. นางศิริพร สนธิรัตน์

โทรศัพท์ 0-2225-7283 มท. 50287

 
 
9. นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1. นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
2. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์ภัณฑ์

โทรศัพท์ 0-2224-8220 มท. 50293

 
 
10. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์  

โทรศัพท์ 0-2222-1368 มท. 50275

 
 
11. นายวิศิษฐ คูรัตนเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- นายพีระพลธ์ สำเภา

โทรศัพท์ 0-2225-7282 มท.50289

 
 
12. นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-นายศิริชัย ธนะอุตร

โทรศัพท์ 0-2225-7287 มท.50289