การติดตามประเมินผลการดำเินินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2
แบบรายงานการติดตามประเมินผล รอบ 2