แบบรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน
ตามคำสั่ง ประกาศ และนโยบาย ของ คสช.


                                                                                                                                                               **ให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
                                                                                                       Download!!  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามคำสั่ง ประกาศ และนโยบาย ของ คสช.   
 
Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com