คำชี้แจง : ให้จังหวัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นประจำทุกวัน ภายในเวลา 17.00 น.

ศูนย์ดำรงธรรม   กระทรวงมหาดไทย
โทร.02-221-1133 (มท.50458, 50883)